รายวิชาที่มีอยู่

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ และห้องเรียนเสมือนจริงแบบเมตาเวิร์ส

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล
1.วิธีการเข้าระบบ LMS เพื่อศึกษาทบทวน
2.วิธีการเข้าห้องเรียน ด้วยโปรแกรม ZOOM 
3.วิธีการอวตาร์เข้าสู่ห้องเรียนเสมือนแบบเมตาเวิร์ส

อาจารย์: surapon boonlue, jirayu pearun

การสร้างห้องเรียนแบบเมตาเวิร์ส

Workshop 1.1

โครงสร้างบทเรียน

 • เมตาเวิร์สกับความเป็นม
 • องค์ประกอบของห้องเรียนเมตาเวิร์ส
 • การสร้างห้องเรียนเมตาเวิร์ส
 • การประยุกต์ไปสู่การเรียนการสอน

การจัดการข้อมูลด้วย DataStudio

โครงสร้างบทเรียน

 • ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การใช้โปรแกรม Google Data Analytic
 • การทำDashboard เพื่อบริหารจัดการข้อมูล

การสร้างวัตถุ3มิติด้วย Blender

โครงสร้างบทเรียน

 • การออกแบบวัตถุ
 • การสร้างวัตถุ 3มิติ
 • การออกแบบกิจกรรม

เครื่องมือสำคัญสำหรับการประเมินผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21

โครงสร้างบทเรียน

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผล
 • เครื่องมือดิจิทัลสำหรับประเมินผู้เรียน
 • การเลือกใช้และประยุกต์เครื่องมือดิจิทัลสำหรับประเมินผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ

ความเป็นครูมืออาชีพในยุคดิจิทัล

โครงสร้างบทเรียน

 • ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล
 • ความเป็นผู้นำ
 • การพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัล
 • พลเมืองดิจิทัล

การปฏิบัติการซ่อมบำรุง

LO ของวิชานี้ คือ ความสามารถในการเขียนแผนการซ่อมบำรุงเรือ

2.การพัฒนา เว็บไซต์ แบบ OBEM

การใช้ MOODLE เพื่อสร้างหลักสูตร แบบ OBEM
ผู้เรียนจะสามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนแบบ OBEM ได้
เนื้อหาประกอบไปด้วย
1.ทำความเข้าใจกับ OBEM
2.หลักการออกแบบ OBEM
3.การสร้างหลักสูตร OBEM
ดำเนินการสอนโดย รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
ระยะเวลาในการเรียนรู้ 2 ชม.

การใช้ Moodle เพื่อการสร้างหลักสูตรออนไลน์

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 1ชม.ประกอบด้วย
1.เอกสารการใช้โปรแกรม MOODLE 250 หน้า ไฟล์ pdf
2.ส่วนกิจกรรมในการสื่อสาร เว็บบอร์ด ห้องสนทนา
3.สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ จำนวน 5 คลิป 
4.แบบประเมินความรู้ด้วยข้อสอบจำนวน 10 ข้อ
5.กระดานข่าวเพื่อส่งผลงานการสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนด้วย Moodle 

หลักสูตรพรรคกลิน

หลักสูตรสำหรับนายทหารเรือพรรคนาวิน และพรรคกลิน

อาจารย์: surapon boonlue

การพัฒนา หลักสูตร OBEM

การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ในรูปแบบ Outcome Based Education Moduel
วัตถุประสงค์รายวิชา

Growth Mindset กุญแจแห่งความสำเร็จ

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง

ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างแนวความคิดแบบ Growth Mindset และนำ Growth Mindset ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้

 เนื้อหาประกอบด้วย

1. เอกสารความรู้ เรื่อง Growth Mindset กุญแจแห่งความสำเร็จ

2. ห้องสนทนา

3. สื่อการเรียนรู้ 

4. แบบฝึกหัด "พัฒนา Growth Mindset"

5. แบบประเมิน RQ เพื่อประเมินความสามารถของบุคคล 3 ด้าน

อาจารย์: surapon boonlue

มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และระเบียบวินัย

รายวิชานี้จะสอนเรื่องทักษะ Compassion มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และระเบียบวินัย รายวิชานี้จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถประพฤติตนให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลัก Compassion ได้

เนื้อหาประกอบไปด้วย

1. ทำความเข้าใจกับทักษะในศตวรรษที่ 21 3r8c และทักษะ Compassion

2.ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน ประการ

3. ให้ความรู้เรื่อง การมีเมตตากรุณาและ หลักพรหมวิหาร 

4.  ให้ความรู้เรื่อง ระเบียบวินัย

ดำเนินการสอนโดย นางสาววรรณพร มาพูนทรัพย์

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง

อาจารย์: surapon boonlue

ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเพจขายของออนไลน์บน Facebook (สำหรับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์)

ผู้เรียนสามารถสร้างเพจ Facebook เพื่อเพิ่มทักษะของการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพของตนเองได้

เนื้อหาจะประกอบไปด้วย

ตอนที่ 1 การสร้างเพจขายของบน Facebook

ตอนที่ 2 อุปกรณ์สำหรับ Live Facebook

ตอนที่ 3 ขนาดรูป Facebook เรื่องควรรู้ของแม่ค้าออนไลน์

ตอนที่ 4 วิธีง่ายๆ ดันเพจให้ติดอันดับในช่องค้นหาเฟสบุ๊ค (Facebook SEO)

อาจารย์: surapon boonlue

ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์/ทักษะการใช้งานอินเตอร์เน็ต/ทักษะการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน/ทักษะการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์

อาจารย์: surapon boonlue

ทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ

ความสำคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหล่งและการเข้าถึง การใช้ ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิพลของข่าวสารและสื่อที่มีต่อชีวิตประจำวัน สังคมและวัฒนธรรม ค่านิยมและ ความหมายที่แฝงเร้นในเนื้อหาสารผ่านสื่อสารข้อมูล

อาจารย์: surapon boonlue

ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

หลักสูตรการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้คำคุณศัพท์ (Adjective) เขียนบรรยายลักษณะสัตว์ประหลาด (monster) เป็นภาษาอังกฤษ 

 รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 1ชม.ประกอบด้วย
1.การทำกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้คำคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อเขียนบรรยายลักษณะสัตว์ประหลาด (monster) เป็นภาษาอังกฤษ  1 ชม.
2.ส่วนกิจกรรมในการสื่อสาร เว็บบอร์ด Wiki
3.สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ จำนวน 2 คลิป 
4.แบบประเมินการร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 

 

อาจารย์: surapon boonlue

Racism: การเหยียดเชื้อชาติ

บทเรียนออนไลน์นี้เป็บทเรียนแบบเรียนด้วยตนเองเรื่อง Racism: การเหยียดเชื้อชาติ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ และสามารถอธิบายอย่างมีเหตุผลได้ว่าการกระทำแบบใดคือการเหยียดเชื้อชาติ โดยเนื้อหาประกอบด้วย

1. การเหยียดเชื้อชาติคืออะไร

2. การกระทำที่เป็นการเหยียดเชื้อชาติ

3. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดเชื้อชาติ

4. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ

อาจารย์: surapon boonlue

การสร้างพื้นที่บน Metaverse ด้วย spatial.io

การสร้างพื้นที่บน Metaverse ด้วย spatial.io                                                                                                                                                          ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Metaverse และสร้างพื้นที่บน Metaverse ด้วย spatial.io ซึ่งจะสอนตั้งแต่ทฤษฎีจนถึงปฏิบัติ พร้อมทั้งมีตัวอย่างไอเดียที่น่าสนใจของการสร้างพื้นที่บน Metaverse ด้วย spatial.io อีกด้วย

อาจารย์: surapon boonlue

การแก้โจทย์ปัญหา Math problem

รายวิชานี้จะสอนทักษะการคิดเลขเป็น มีทักษะการคิดแบบนามธรรมในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งรายวิชานี้จะทำให้ผู้เรียน สามารถคิดเป็นขั้นเป็นตอนได้ สามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาตร์ได้ง่ายและไวมากขึ้น


อาจารย์: surapon boonlue

ทักษะการเขียน

สิ่งที่ได้รับหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่อง Content Marketing 

1. เริ่มต้นเขียน Content Marketing อย่างมีหลักการ

2. มีการวางแผนการเขียน Content Marketing ที่ดี

3. รู้ทฤษฎีการวิเคราะห์ก่อนลงมือเขียน Content Marketing

4. เขียน Content Marketing ได้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

5. เลือกแฟลตฟอร์มในการเขียน Content Marketing ให้ได้ผล

6. วิธีรับมือกับเทคโนโลยีในอนาคต


อาจารย์: surapon boonlue

อ่านออก จับใจความได้ มีนิสัยรักการอ่าน

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง

เนื้อหาประกอบด้วย

1.ส่วนกิจกรรมในการสื่อสาร เว็บบอร์ด

2.แนะนำบทเรียน

3.สื่อการเรียนรู้

4.แบบทดสอบความรู้ด้วยข้อสอบ ก่อน-หลังเรียน จำนวน 10 ข้อ
อาจารย์: surapon boonlue

Site announcements

ยังไม่มีกระทู้