Available courses

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ และห้องเรียนเสมือนจริงแบบเมตาเวิร์ส

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล
1.วิธีการเข้าระบบ LMS เพื่อศึกษาทบทวน
2.วิธีการเข้าห้องเรียน ด้วยโปรแกรม ZOOM 
3.วิธีการอวตาร์เข้าสู่ห้องเรียนเสมือนแบบเมตาเวิร์ส

ทักษะชีวิต... ที่สำคัญสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล

ทักษะชีวิต... ที่สำคัญสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ บริษัท เอไอเอส อคาเดมี่


การสร้างห้องเรียนแบบเมตาเวิร์ส

Workshop 1.1

โครงสร้างบทเรียน

 • เมตาเวิร์สกับความเป็นม
 • องค์ประกอบของห้องเรียนเมตาเวิร์ส
 • การสร้างห้องเรียนเมตาเวิร์ส
 • การประยุกต์ไปสู่การเรียนการสอน

การจัดการข้อมูลด้วย DataStudio

โครงสร้างบทเรียน

 • ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การใช้โปรแกรม Google Data Analytic
 • การทำDashboard เพื่อบริหารจัดการข้อมูล

การสร้างวัตถุ3มิติด้วย Blender

โครงสร้างบทเรียน

 • การออกแบบวัตถุ
 • การสร้างวัตถุ 3มิติ
 • การออกแบบกิจกรรม

เครื่องมือสำคัญสำหรับการประเมินผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21

โครงสร้างบทเรียน

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผล
 • เครื่องมือดิจิทัลสำหรับประเมินผู้เรียน
 • การเลือกใช้และประยุกต์เครื่องมือดิจิทัลสำหรับประเมินผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ

ความเป็นครูมืออาชีพในยุคดิจิทัล

โครงสร้างบทเรียน

 • ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล
 • ความเป็นผู้นำ
 • การพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัล
 • พลเมืองดิจิทัล

GoodNote จดบันทึกยังไงให้สนุก

โครงสร้างบทเรียน

• คลิปวิดีโอการบรรยายเกี่ยวกับ Good note  

• วิธีการสอนใช้ Application Good note เบื้องต้น

• การรู้จักเครื่องมือใน Application Good note

How to สร้างห้องเรียนยุค 5.0 โดยใช้ plickers

โครงสร้างบทเรียน

 • การลงทะเบียนเข้าใช้งาน,การเข้าสู่หน้าหลัก
 • การสร้างห้องเรียน,การจัดการรายชื่อผู้เรียน
 •  การสร้าง,การจัดลำดับและการจัดชุดคำถาม
 •  การดาวน์โหลด
 •  การใช้งาน
 • การดูผลสรุปSite announcements

There are no discussion topics yet in this forum